E:Trailhead for Southern Area of Yatsu-gatake Chushin Kogen

E2- Northern Yatsu-gatake mountains area from JR Chino station & JR Koumi Line

E3- Southern Yatsu-gatake mountains area from JR Chino,Kobuchisawa & Kiyosato stations

MENU